top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ::
 ด้วยโรงเรียนปทุมวิไล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

>>คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
- ครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
- จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือ เทียบเท่า
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาหรือได้รับอนุญาตผ่อนผันตามระเบียบของคุรุสภา
- ผ่านการอบรมตามที่คุรุสภากำหนดหรือได้รับอนุญาตผ่อนผันตามระเบียบของคุรุสภา
- สามารถสอนนอกเวลาและจัดกิจกรรมอื่นๆตามที่โรงเรียนร้องขอ เช่นอบรมครู ยืนต้อนรับนักเรียน หน้าประตูโรงเรียนตอนเช้า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พูดทักทายกับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ
- เป็นผู้มีความรับผิดชอบ รักในอาชีพครู ขยัน สุภาพ และอดทน
- ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้
- ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องเข้าทำงานตามเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. เสมือนครูประจำการของโรงเรียน พร้อมลงชื่อเข้าทำงานและกลับทุกวันทำการ
- ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีน้ำใจช่วยเหลืองาน กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ของโรงเรียนที่นอกเหนือจาก ชั่วโมงประจำในบางโอกาสที่เป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ สามารถปรับตัว และประพฤติตนได้เหมาะสม

>>ค่าตอบแทน 23,000 บาท/เดือน และเงินประกันสังคม ร้อยละ 5 (ร.ร.จ่ายสมทบให้ครึ่งหนึ่ง ของเงินประกันสังคม)

>>ระยะเวลาจ้างเริ่มตั้งแต่ทำสัญญาจ้าง - 31 มีนาคม 2561

>>รับสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 ตุลาคม 2560 ที่กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล ในวันและเวลาราชการ

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 โรงเรียนปทุมวิไล เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์โรงเรียนปทุมวิไล

>>คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. (อาคาร 100 ปี)

>>ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์โรงเรียนปทุมวิไล

>> ดาวน์โหลดประกาศ
  2017-10-05 16:32:46 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]