top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศการผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 ::
 ตามที่โรงเรียนปทุมวิไล ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปี 2560 เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของแม่ที่มีบทบาทต่อครอบครัว เลี้ยงลูกประสบความสำเร็จ ปฏิบัติหน้าที่แม่ได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์แก่โรงเรียน และมีผลงานโดดเด่นในสังคม เลี้ยงลูกเป็นเด็กดีอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีตามวิถีไทย มีความกตัญญูกตเวที โดยมีผลการคัดเลือกดังนี้

แม่ดีเด่น ประเภทบุตรมีผลการเรียนดีเด่น
1.นางนุชนารถ รักประเสริฐ มารดาของ นางสาววลัยพรรณ รักประเสริฐ ม.5/11
2. นางนิสา วงษ์ทรัพย์ มารดาของ เด็กหญิงอริสา วงษ์ทรัพย์ ม.2/14

แม่ดีเด่น ประเภทบุตรที่มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
1. นางเต็มศิริ ศิริสร้อยเงิน มารดาของ นางสาวกัญญารัตน์ ศิริสร้อยเงิน ม.6/4
2. นางม้วน ช่วยแสง มารดาของ นางสาววนิษา ช่วยแสง ม.6/2
3. นางสาวนำ ทองเชิด มารดาของ นางสาวพิมพ์ชนก คงอนันต์ ม.6/2
4. นางสาวจุฑาดา วรสิงห์ มารดาของ นายศศพล รานุรักษ์ ม.6/6
5. นางสาววิมลรัตน์ หวงวงษ์ มารดาของ นายธนเดช มั่นคง ม.6/6
6. นางสุภัค กลิ่นหอม มารดาของ นางสาวอุทุมพร กลิ่นหอม ม.6/8
7. นางฐิติธนานันท์ บุญชื่น มารดาของ นางสาวธนพร บุญชื่น ม.6/7

3. แม่ดีเด่น ประเภทบุตรมีจิตอาสาดีเด่น
นางสาวบุญเต็ม รุจิฉาย มารดาของ นายอภิสิทธิ์ แจ่มนิล
  2017-08-10 16:22:33 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]