top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: โรงเรียนปทุมวิไลเป็นศูนย์โครงการฝึกอบรมครูขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ระดับ มัธยมศึกษาต้น และ ประถมศึกษา ::
 โรงเรียนปทุมวิไล เป็นศูนย์โครงการฝึกอบรมครูขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

>> ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560
>> ระดับประถมศึกษา จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ โรงเรียนปทุมวิไลไม่ได้เป็นศูนย์อบรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2017-04-16 14:35:29 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]