top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
ดูปฏิทินกิจกรรม
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment
กรอกข้อมูลการอบรม

 

 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ :: 2017-10-16 12:50:23
รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ :: 2017-10-05 16:32:46
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 :: 2017-09-28 16:32:50
กำหนดการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 :: 2017-08-24 20:34:43
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 :: 2017-08-24 18:25:40
 
 
 
 
 
15 ก.ย. 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "บัวลาบึง ผสานใจอำลา มุทิตาแสงเทียน" เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อำนวยการ และคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 นี้
   
2 - 4 ก.ย. 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล ไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ระดับสากล เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย
   
19 ส.ค. 2560 นักเรียนหลักสูตร Mini English Program ทำกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมวิไล
   
 
 
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 : Geo-infomatics Media Contest 2016
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย”
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”
 
 
188/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
162/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงาการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2560
149/2560 แต่งตั้งคณะกรรการอบรมนักเรียนแกนนำครอครัวพอเพียง โรงเรียนปทุมวิไล ในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา2560
147/2560 แต่งตั้งคณะกรรมากรดำเนินงานห้องสมุด
140/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2560
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 8/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 7/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 6/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2559
 
 
นายธนเดช มั่นคง
ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ ระดับภาค
 
Classroom Conference
14 ธันวาคม 2559
 
   
 
 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]