ระบบสารสนเทศผลการเรียน
โรงเรียนปทุมวิไล (MIS PW)
ปีการศึกษา 2562

© ฝ่ายทะเบียน-วัดผล โรงเรียนปทุมวิไล


มีข้อสงสัย-ปัญหา ในการใช้งาน
ติดต่อแจ้งได้ทางแชท
Facebook โรงเรียนปทุมวิไล
หรือ เบอร์โทรศัพท์งานทะเบียน-วัดผล
02-581-6773 ต่อ 115


V1.5 Last Update Script : 02-04-2563
ปรับเป็นแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน
Up2Host pw.ac.th
Fix code for performance & Faster ?
Using a JSON Pure